Asseguranca Mèdica

assegurança mèdica uehcc

Realitzar un comunicat d’accident

El primer que hem de fer és contactar amb el responsable del club, qui haurà de declarar el comunicat d’accident en el següent enllaç

https://itegra.es/

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

S’han de complir els següents passos:

1.- COMUNICACIÓ DE L‘ACCIDENT:

L’accident s’haurà de comunicar en un
termini màxim de 72 hores a ITEGRA www.itegra.es i es poden utilitzar dues vies de comunicació:

1. El federat ha de contactar amb el responsable del seu club, qui haurà de declarar el comunicat d’accident a www.itegra.es indicant el correu electrònic del federat qui rebrà una còpia al seu correu electrònic, del comunicat declarat.

2. Mitjançant la seva targeta virtual federativa. Aquesta targeta es descarrega al telèfon mòbil després de gestionar la seva alta a la federació i rebre per correu electrònic les instruccions per a la seva descàrrega.

3. Poden utilitzar el servei d’Atenció al Client d’ITEGRA: 960 99 28 40 de dilluns a diumenge.


Al comunicat d’accident s’han d’indicar les següents dades:

  • Lloc on s’ha produït l’accident esportiu, data d’ocurrència, telèfon de contacte del federat, correu electrònic del federat, codi postal (per a assignar Centre) i la descripció detallada de l’accident esportiu.
  • Amb aquestes dades, es donarà d’alta el comunicat d’accident i, el federat rebrà una còpia del comunicat al seu correu electrònic.
  • En un termini màxim de 24h rebrà un e-correu electrònic de validació del seu Comunicat i l’assignació del Centre Mèdic on ha de demanar cita per a acudir a primera consulta. No és necessària autorització para assistir a consulta; el correu electrònic d’assignació és suficient. També rebrà aquesta informació a través de notificació al seu mòbil després d’haver-se descarregat la targeta virtual federativa.
  • L’expedient complimentat pel Centre Mèdic serà analitzat per l’asseguradora, junt a la declaració del comunicat d’accident i el federat rebrà un correu electrònic informant-lo de l’acceptació o rebuig del seu Expedient, d’acord amb les cobertures de la pòlissa. Si l’Expedient és VALIDAT per l’asseguradora implica que existeix cobertura i el federat pot començar el seu tractament. Cas contrari, si és REBUJAT no té cobertura.

2. URGÈNCIES El federat pot acudir a urgències als següents casos:

  • Ferida oberta
  • Sospita de fractura d’ossos
  • Pèrdua de coneixement

Sempre que aquesta assistència sigui Objecte de l’Assegurança i dins de les primeres 12 hores des que es produeix l’Accident Esportiu.

En aquest cas, el federat haurà d’anar a un Centre Concertat per l’asseguradora trucant prèviament al telèfon d’assistència: 960 99 28 40

Al moment de la trucada, es declara el comunicat d’accident i s’indicarà al federat el centre on ha d’acudir a urgències, emetent una autorització al Centre indicat, amb còpia al correu electrònic del federat (dada que s’informa al declarar el sinistre).

Aquesta autorització també es rep al mòbil gràcies a la targeta virtual federativa.

El federat ha d’enviar l’informe d’urgències un cop rebuda l’assistència a soporte@itegra.es, després de rebre el correu electrònic d’Itegra demanant-li l’informe d’urgències per a valorar el seguiment posterior necessari. També és possible pujar l’informe mitjançant una foto del mòbil a través de la targeta virtual federativa.

Qualsevol altra patologia diferent dels motius d’urgència descrits, rebrà assistència entre el primer i el segon dia hàbil després de l’accident esportiu.

Tan sols en cas d’ Urgència Clínica Greu (la vida del federat està en risc) podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada la primera assistència d’urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil les seves circumstàncies a ITEGRA (960 99 28 40) per a l’apertura d’un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat.

3. AUTORITZACIONS

Serà necessari tenir autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments: Proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies i Intervencions Quirúrgiques. Per a acudir a Consultes successives a Centres assignats per ITEGRA i tenint un Expedient VALIDAT per l’asseguradora, no són necessàries autoritzacions successives.

Als casos que es precisi autorització, serà el Metge o Centre Mèdic concertat qui demanarà a ITEGRA l’autorització mitjançant l’Expedient mèdic on-line, i el federat rebrà l’autorització per correu electrònic a un fitxer adjunt. L’autorització s’ha d’imprimir i lliurar-la al Centre assignat per a las proves que figurarà a l’autorització.

També rebrà notificació al seu mòbil que té disponible l’autorització a través de la targeta virtual federativa.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia.

Després d’obtenir l’oportuna autorització, el federat acudirà a Consultes amb l’informe de resultat de la prova i serà el Metge o Centre mèdic qui es quedi la còpia d’aquest.

No estaran cobertes les assistències mèdiques als centres de la Seguretat Social o no concertats, excepte urgències vitals.

a) Serà motiu de tancament de l’expedient del Sinistre, i per tant no continuïtat de tractament, si durant la BAIXA MÈDICA ESPORTIVA el Federat realitza activitat esportiva, quedant sense cobertura els accidents posteriors que pogueren produir se sense tenir l’alta mèdica per un accident anterior.

b) L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 72 hores des que es produeix el mateix.

c) Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, haurà de ser assignada prèviament per ITEGRA.

Més informació a: itegra.ess o al telèfon d’ Atenció al client ITEGRA: 960 99 28 40